Siden bruger cookies. De bruges til statistik i brug af hjemmesiden samt til at udvikle en bruger venlig side. Du kan læse mere om cookies her

ok

Foreningens vedtægter:

Udfærdiget den: 25. maj 2018

VEDTÆGTER

Vedtaget på generalforsamling den 25. maj 2018.

1. Foreningens navn er:

Tøstrup Kattehjem og Dyreværn.

2. Hjemsted:

Foreningen har hjemsted i Syddjurs Kommune.

3. Formål:

Foreningens formål er at yde hjælp til dyr i nød, herunder modtage, pleje og søge at finde egnede hjem til dyr, som er i nød. Foreningen har endvidere til formål i mindre omfang periodevis at passe dyr mod betaling.

4. Foreningens medlemmer:

Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan blive medlem.
Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningen med angivelse af telefonnummer, adresse og e-mail. Ved indmeldelsen betales fuldt kontingent for det regnskabsår, i hvilket indmeldelsen finder sted.
Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen skal dog, hvis den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling. Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, hvis eventuel gæld til foreningen er berigtiget. Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af de almindelige medlemsforpligtelser, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen, vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte på denne.
Generalforsamlingen kan ekskludere medlemmer, som handler imod foreningens formål, vedtægter eller dansk lovgivning.

5. Kontingent:

Foreningens kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
Medlemmer, der ikke betaler skyldigt kontingent og som efter skriftligt påkrav ikke betaler det skyldige kontingent, anses for at have udmeldt sig af foreningen og slettes af medlemslisten.

6. Elektronisk kommunikation:

Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til disse vedtægter, skal udveksles mellem foreningen og dens medlemmer, kan afgives elektronisk, herunder ved elektronisk udveksling af dokumenter og fremsendelse af elektronisk post.

7. Bestyrelsen:

Stk. 1 - Opgaver og valg:
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 og højst 5 medlemmer, valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer, når bestyrelsen består af 3 eller 4 medlemmer, eller 3 medlemmer, når bestyrelsen betrår af 5 medlemmer, afgår i de lige år, og 1 medlem, når bestyrelsen består af 3 medlemmer, eller 2 medlemmer, når bestyrelsen består af 4 eller 5 medlemmer, afgår i de ulige år.
Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg først på førstkommende generalforsamling, medmindre bestyrelsen derved bliver på mindre end 3 medlemmer, i hvilket tilfælde bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv. Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand og næstformand. Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med de i foreningen ansatte personers virksomhed.

Stk. 2 - Bestyrelsesarbejde:
Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.
Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller næstformanden og referanten.

Stk. 3 - Beslutninger:
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4 - Ansættelser:
Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang og det omfang foreningens indtægter giver mulighed herfor, antage lønnet arbejdskraft.

8. Generalforsamlingen:

Stk. 1 - Myndighed:
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2 - Generalforsamlinger:
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, senest inden udgangen af april måned.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/4 af foreningens registrerede medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel, enten ved skriftlig eller elektronisk meddelelse til de enkelte medlemmer.
Foreningens regnskab kan fremvises på forlangende 1 uge før generalforsamling for medlemmer. Regnskabet vil være tilgængeligt på generalforsamlingen.

Stk. 3 - Mødeberettigede:
Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der med gyldig kvittering for betaling af kontingent dokumenterer deres adgangsberettigelse.

Stk. 4 - Stemmeberettigede:
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle kontingentbetalende medlemmer, som har været medlem i mindst 3 måneder forud for generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5 - Gennemførelsen:
Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum omfatte følgende:
1. Valg af dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Præsentation af det igangværende års budget til orientering.
5. Fastsættelse af kontigent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne 2 uger inden samme. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, eller som er indkommet som anført, medmindre samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af denne vedtægt. Hvert medlem har én stemme.
Afstemninger skal finde sted skriftligt, hvis blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.

9. Udmeldelse og eksklusion:

Udmeldelse finder sted skriftligt senest med 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang. Bestyrelsen kan beslutte at eksludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemsskabet følgende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de fremmødte træffer endelig afgørelse.
Medlemmer, der (trods påkrav) ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, slettes ved bestyrelsens foranstaltning.

10. Regnskab og formue:

Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. Kontigentåret er 1. juni - 31. maj. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens revisor, som skal være enten statsautoriseret eller registreret revisor.
Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.
Bestyrelsen sørger for at indkassere foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Bestyrelsen sørger for at der føres regnskab over samtlige indtægter og udgifter i henhold til gældende regler og god regnskabsmæssig praksis og i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri, og udarbejder foreningens årsregnskab.
Foreningens formue udover, hvad der er nødvendigt til afholdelse af de løbende udgifter, skal, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet, anbringes efter de retningslinjer, som gælder for placeringen af umyndiges midler.

11. Hæftelse:

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

12. Vedtægtsændringer:

Til ændring af denne vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

13. Opløsning:

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens eventuelle overskydenede midler tilgå en forening, hvis formål er at hjælpe dyr i nød, registeret i et EU/EØS land.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 25. maj 2018.Regnskab 2016 Hent den her

Regnskab 2017 Hent den her
Regnskab tilgængelig på indsamlingsnævnets hjemmeside